Bashkëpunimi gjyqësor me autoritetet e huaja


Marrëdhëniet juridiksionale ndërmjet Institucionit të Prokurorisë Shqiptare dhe agjensive ligjzbatuese ndërkombëtare në fushën penale janë zgjeruar ndjeshëm, veçanërisht vitet e fundit. Kjo tendencë rritjeje duhet parë në koneksion me faktin se, veprimtaria kriminale në përgjithësi dhe krimi i organizuar në veçanti, ka kaluar kufijtë nacionalë, duke u bërë gjithnjë e më shumë problem rajonal e global.

Kriminaliteti në të gjitha format e tij ka ndryshuar thellësisht kohët e fundit. Krahas atij që mund ta quajmë “tradicional”, sepse është vendosur në një territor të caktuar (me degëzime dhe kontakte me organizata të tjera), ekziston dhe kriminaliteti që sot quhet “transnacional”, i cili formohet nga grupe personash që u përkasin vendeve të ndryshme, të bashkuar jo më nga prejardhja e përbashkët, por vetëm nga interesi i përbashkët dhe që veprojnë njëkohësisht në më shumë se një vend.

Ndikimi që kriminaliteti në përgjithësi dhe veçanërisht krimi i organizuar ka në rajonin e Ballkanit kërkon përpjekje gjithnjë e më të mëdha në luftën kundër këtij fenomeni. Në këtë kuadër, institucioni ynë merr pjesë në mënyrë aktive në nismat e ndërmarra nga komuniteti ndërkombëtar kundër krimit, me qëllim përballjen e përvojave të ndryshme hetimore dhe gjyqësore për të gjetur e përcaktuar teknika të përbashkëta të luftës kundër krimit të organizuar transnacional.

Në kuadrin e marrëdhënieve juridiksionale me autoritet e huaja, i parë në këndvështrim cilësor, bashkëpunimi në çështjet penale ka patur një rritje të ndjeshme nga viti në vit, më në veçanti, sa i takon kërkesave për ndihmë juridike nga/për autoritetet e huaja, ekstradimeve të subjekteve në ndjekje penale ose të dënuar penalisht, njohjes së vendimeve gjyqësore penale, transferimit të të dënuarve etj.

Në kuadrin e zgjerimit të bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar, një rëndësi të madhe ka patur edhe dinamizmi i legjislacionit ndërkombëtar penal, ku mund të veçojmë ratifikimin e mjaft marrëveshjeve të rëndësishme ndërkombëtare penale, të cilat kanë qenë premisa për nënshkrimin e disa marrëveshjeve dypalëshe midis Republikës së Shqipërisë dhe vendeve të rajonit, por jo vetëm.

Bashkëpunimi gjyqësor ndërkombëtar nuk mund të trajtohet i shkëputur nga asistenca e vazhdueshme e cilësore e SHBA dhe Këshillit të Europës, për Institucionin e Prokurorisë Shqiptare, nëpërmjet projekteve të ndryshme në kuadrin e ndihmës profesionale si dhe trajnimin sistematik të Prokurorëve dhe Oficerëve të Policisë Gjyqsore. Ky bashkëpunim i ka dhënë një qasje të re cilësore punës së autoritetit të Prokurorisë në drejtim të rritjes së performancës profesionale.

Drejtoria e Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë në Prokurorinë e Përgjithshme përbën hallkën institucionale lidhëse dhe njëherazi njësinë e specializuar për bashkëpunimin ndërkombëtar, duke ofruar ndihmë specifike në harmonizimin e hallkave ligjzbatuese kombëtare, ndërkufitare e ndërkombëtare, në luftën kundër veprimtarisë kriminale në përgjithësi dhe krimit të organizuar në veçanti. Duke e parë në këtë këndvështrim karakterin operacional të kësaj Drejtorie, pjesë integrale e Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm, kjo njësi merr një rëndësi të veçantë në kuadrin e bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar në përgjithësi dhe realizimit të objektivave rajonale e globale në luftë kundër aktivitetit kriminal.

Bashkëpunimi gjyqësor ndërkombëtar, përfshin gjithashtu edhe pjesëmarrjen e Institucionit të Prokurorisë Shqiptare, në rrjete e organizma të ndryshëm ndërkombëtarë penale, në të cilat si pikë kontakti për bashkërendimin e veprimeve konkrete është caktuar:

E-mail: foreign.department@pp.gov.al

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

Denonco

Ftojmë të gjithë qytetarët që kanë informacione për abuzime të prokurorëve dhe të zyrtarëve të tjerë në çdo institucinon publik, të denoncojnë në këtë adrese postare.

publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa Nr1. Tirane
Kodi Postar 1000
Tel: 042282000
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.