Me shkresën nr. 633/28, datë 28.02.2019 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, Prokurori i Përgjithshëm është njoftuar se ky kolegj, me vendimin e tij  nr.  6, datë 28.02.2019, ka vendosur:  ndryshimin e Vendimit nr. 42, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke vendosur shkarkimin nga detyra si prokurore,   të Subjektit të Rivlerësimit zj. Antoneta Sevdari.

______________________________________________________________

*Saktësim

Prokuroria e Përgjithshme sqaron se në pjesën hyrëse të dokumentit të publikuar në faqen zyrtare të Prokuroria e Përgjithshme më datë 06.03.2019, “Thirrje për paraqitjen e shprehjes së interesit për kandidatë për KLP” janë konstatuar disa parregullsi/zhvendosje të karaktereve për shkak të konvertimit të materialit të skanuar pdf në tekst të shkruar. Duke ju kërkuar ndjesë, nga ana e stafit të Prokurorisë së Përgjithshme janë marrë të gjitha masat për modifikimin e materialit, menjëherë pas konstatimit.

 Klikoni në linkun e mëposhtëm për më tepër.

Thirrje për paraqitjen e shprehjes së interesit për kandidatë për KLP

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

Publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa Nr1. Tiranë
Kodi Postar 1000
Tel: 042282000
 
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.