Njoftime për Shtyp

Lista e kandidatëve që kanë marrë mbi 40 pikë për pozicionin Oficer të Policisë Gjyqësore

Pas  vlerësimit të jetëshkrimit të kandidatëve për oficer te policise gjyqësore dhe vlerësimit të testimit me shkrim, Komisioni i Vlerësimit të Aftësive, nxjerrë listën e konkurentëve që kanë marrë mbi 40 pikë dhe kualifikohen për fazën e intervistës së strukturuar me gojë
Për datën që do të caktohet për zhvillimin  intervistës me gojë kandidatët do të njoftohen në faqen e Prokurorisë së Përgjithshme dhe në numrat e kontakteve që kanë lënë në dokumentat e dorëzuar.
Klikoni në linkun më poshtë për të parë listën:

Lista e kandidatëve që kanë marrë mbi 40 pikë për pozicionin Oficer të Policisë Gjyqësore