Njoftime për Shtyp

Pikët për secilin nga konkurentët për Oficerë të Policisë Gjyqësore, vleresimi i jetëshkrimit dhe testimi me shkrim