Media

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se për të tërhequr Vertetimin se nuk jeni nën hetim nga Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së parë Lezhë duhet të paraqiteni pranë institucionit tonë me dokumentat e mëposhtme:

Për individet:
•    Kërkesë
•    Fotokopje Karte ldentiteti (bashkangjitur të jetë atësia dhe mëmësia)

Për subjektet:
•    Fotokopje e QKR
•    Fotokopje   Karte  Identiteti    e  pronarit    (bashkangjitur  të  jetë    atësia  dhe mëmësia)

Orari i dorezimit të kërkesave :
E hënë -E premte 09:00-11:00

Orari tërheqjes së Vërtetimeve:
E hënë - E premte 12:00 - 14:00