Organizimi

Organizimi

KOMISIONI I POLICISË GJYQËSORE 

Komisioni i Policisë Gjyqësore u krijua dhe vepron sipas Ligjit 25/2019 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore”. Ai ka autoritet mbi disa aspekte të zhvillimit në karrierë të policisë gjyqësore.

Komisioni i Policisë Gjyqësore ka vendndodhjen në zyrat e Prokurorisë së Përgjithshme. Komisioni ka në përbërje të tij pesë anëtarë:

 • Një prokuror i Prokurorisë së Përgjithshme i caktuar nga Prokurori i Përgjithshëm, i cili është Kryetar i Komisionit dhe e ushtron detyrën me kohë të plotë; 
 • Një anëtar oficer i policisë gjyqësore i seksionit të prokurorisë, me përvojë pesëvjeçare si oficer i policisë gjyqësore;
 •  Një anëtar oficer i shërbimeve të Policisë së Shtetit, pjesë e strukturës hetimore, me përvojë jo më pak se pesë vjet si oficer i policisë  gjyqësore, i caktuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit;
 • Një anëtar, drejtues i strukturës hetimore të shërbimeve të Policisë së Shtetit me gradën jo më të ulët se drejtues;
 • Një anëtar i shërbimeve të tjera të Policisë Gjyqësore të institucioneve të tjera shtetërore, i cili caktohet me rotacion, çdo dy vjet, nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve dhe/ose nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave.
 • Kryetari dhe anëtarët e Komisionit të Policisë Gjyqësore kanë mandat dy vjeçar me të drejtë rizgjedhje vetëm një herë. Anëtarët e Komisionit shërbejnë me kohë të pjesshme.

ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI 

Komisioni i Policisë Gjyqësore është organ kolegjial dhe ka pavarësi në vendimarrjen e tij për kryerjen e  funksioneve, duke respektuar detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi.

Mbledhjet e Komisionit të Policisë Gjyqësore thirren nga kryetari  dhe janë të vlefshme kur janë të pranishëm 3 (tre) anëtarë.


Mbledhjet e Komisionit mbahen në ambientet e Prokurorisë së Përgjithshme.
Komisioni ushtron kompetencat e tij duke marrë vendime në mënyrë kolegjiale. Komisioni vendos me shumicë votash të anëtarëve të pranishëm, me votim të hapur. Kur votat ndahen në mënyrë të barabartë, vota e kryetarit është përcaktuese. 

KOMPETENCAT  

Komisioni bazuar në Ligjin 25/2019 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore” ushtron këto kompetenca:

 • Përcakton numrin e përgjithshëm të oficerëve të policisë gjyqësore të seksioneve dhe shërbimeve, në bashkëpunim me Prokurorin e Pergjithshëm dhe ministrat përgjegjës të cilët kanë në varësi shërbimet e policisë gjyqësore.
 • Emëron, ngre në detyrë, transferon dhe komandon oficerët e policisë gjyqësore të seksioneve me propozim të Prokurorit të Përgjithshëm. 
 • Miraton transferimin dhe komandimin e oficerëve të Policisë Gjyqësore të shërbimeve, me propozim të titullarit të institucionit shtetëror ku ata bëjnë pjesë.
 • Shqyrton kërkesat për procedim disiplinor ndaj oficerëve të policisë gjyqësore sipas parashikimeve të ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore”
 • Vlerëson rezultatet e punës dhe integritetin e oficerëve të policisë gjyqësore. 
 • Përcakton rregullat për organizimin e trajtimit fillestar për hetimin sipas neneve 16 dhe 17 të ligjit 25/2019, në bashkëpunim me Prokurorin e Përgjithshëm, Akademinë e Sigurisë ose institucionet publike arsimore të ngarkuara me ligj për trajnim profesional .
 • Vlerëson nevojat për trajnim dhe planifikon trajnimet e oficerëve dhe agjentëve të policisë gjyqësore në bashkëpunim me Prokurorinë e Përgjithshme dhe Akademinë e Sigurisë, dhe institucionet publike arsimore të ngarkuara me ligj për trajnim profesional .
 • Komisioni i Policisë Gjyqësore luan rol të rëndësishëm në disa aspekte të zhvillimit në karrierë të oficerëve të policisë gjyqësore, ajo vlerëson performancën e tyre në punë dhe integritetin profesional, si dhe shqyrton kërkesat për masat disiplinore. Komisioni i Policisë Gjyqësore  është gjithashtu në pozicion kyç për kualifikimin dhe zhvillimin profesional të policisë gjyqësore, pasi ai  vlerëson nevojat për trajnim dhe planifikon trajnimet.