CRIMINAL LEGISLATION

CRIMINAL LEGISLATION

Articles: 64

Search from List

All
Document Title 14580 1

Ligji Nr. 97/2016 datë 6.10.2016 "Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë" ( pdf | 553.29 KB )

Ligji Nr.96/2016 datë 6.10.2016 "Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë" ( pdf | 807.82 KB )

Ligji Nr.8677, date 2.11.2000,"Per organizimin dhe funksionimin e Policise Gjyqesore" (i perditesuar) ( pdf | 70.04 KB )

Ligji nr.25/2019 "Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore" ( pdf | 197.26 KB )

Kodi i Proçedurës Penale i Republikës së Shqipërisë - 2017 ( pdf | 690.59 KB )

Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë 2017 ( pdf | 469.75 KB )

Vendime Unifikuese Penale 1999-2015 ( pdf | 3.84 MB )

Ligji Nr.8328, datë 16.4.1998 , Për të Drejtat dhe Trajtimin e të Dënuarve me Burgim dhe të Paraburgosurve ( pdf | 220.57 KB )

Kodi i Proçedurës Penale i Republikës së Shqipërisë Dhjetor-2014 ( pdf | 2.08 MB )